POLAND: The Abused Child: Theory, Research and Practice

Summary: The NCF quarterly no. 35 "Abused Child. Theory, Research and Practice" is devoted to the topic of children participating in legal procedures. The articles focus on child-friendly justice, standards in the area of interviewing underage witnesses, and the practice of interviewing children in Poland.

Z listu od redakcji:

Instytucje wymiaru sprawiedliwości — ich procedury, pracownicy i infrastruktura — po-winny być przygotowane na kontakt z dzieckiem i zapewnienie mu właściwego traktowania. Dziecko wchodzi w kontakt z wymiarem sprawiedliwości w różnych sytuacjach — gdy złamie prawo, gdy rozwodzą się jego rodzice, gdy jest pokrzywdzonym lub świadkiem złamania pra-wa przez inne osoby. Niezależnie od przyczyn, dla których podejmowane są decyzje prawne dotyczące dziecka, ono samo powinno być chronione, bo jest obywatelem, a jednocześnie jest zależne, nieświadome toczących się procedur, podatne na zranienie i manipulację.

W listopadzie 2010 r. Rada Europy przyjęła Wytyczne dotyczące Przyjaznego Dzieciom Wymiaru Sprawiedliwości. Jest to zbiór zasad ułatwiających rządom zapewnienie dzieciom właściwego traktowania w ramach systemu wymiaru sprawiedliwości. Najważniejsze zasady i zalecenia zapisane w tym dokumencie prezentujemy w tym numerze kwartalnika, licząc na to, iż ukierunkują one zmiany legislacyjne oraz praktykę działania wymiaru sprawiedliwości wobec dzieci w Polsce.

Wytyczne bazują na zasadach, które powinny być przestrzegane przez wymiar sprawiedliwości. Dziecko ma prawo do bycia wysłuchanym w sprawach, które go dotyczą, a jego opi-nie powinny być traktowane poważnie przez dorosłych. Podejmując decyzje dotyczące dzie-cka, należy się kierować tym, co dla dziecka najlepsze. Dzieci powinny być zawsze otaczane opieką i szacunkiem. Wszystkie powinny być traktowane tak samo, chyba że — ze względu na wyjątkowo złą sytuację — wymagają szczególnej pomocy. Powinny być traktowane spra-wiedliwie, zgodnie z zasadami prawa. Jak realnie wyglądają kontakty dzieci z wymiarem sprawiedliwości? Czy uwzględniane są ich specjalne potrzeby? Czy chroniące dzieci regulacje postępowania karnego są realizo-wane zgodnie z intencją ustawodawcy? Prezentujemy w tym numerze ustalenia badawcze diagnozujące praktykę działania wymiaru sprawiedliwości w sprawach z udziałem dzieci.

Przez pryzmat tych ustaleń widać, jak dalekie od litery prawa są realia. A przecież prawne regulacje wciąż krytykowane są za to, iż nie idą wystarczająco daleko w kompleksowej ochronie praw dzieci. Prowadzone badania pełnią rolę monitoringu działania prokuratur i sądów wobec dzieci. Dzielimy się z czytelnikami tymi ustaleniami, wierząc, że wywołają reakcje decydentów i tym samym będą krokiem w kierunku przyjaznego dzieciom wymiaru sprawiedliwości.

pdf: http://fdn.pl/nowy-numer-kwartalnika

Web: 
http://www.canee.net/poland/publication_on_child_friendly_interviewing

Countries

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.